AdrianaKwiatkowska

Kodeks Etyki Praktyka Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR/TSR)

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

 

WSTĘP

Kodeks Etyki Praktyka PSR/TSR  przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach stanowi zbiór zasad określających standardy postępowania Praktyka PSR/TSR. Kodeks nie stanowi przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dobro drugiego człowieka jest naczelną wartością dla Praktyka PSR/TSR. Praktyk PSR/TSR szanuje godność, podmiotowość i autonomię klienta. Celem jego zawodowej działalności jest udzielanie profesjonalnej pomocy.

Kodeks został opracowany w oparciu o  Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa.

 

ZASADY OGÓLNE

Praktyk PSR/TSR wykonuje swoje obowiązki z szacunkiem wobec osób korzystających z  terapii/konsultacji oraz ich bliskich bez względu na ich rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, wykształcenie, orientację psychoseksualną, narodowość, status materialny i społeczny oraz poglądy religijne i polityczne.
 

 Praktyk PSR/TSR udziela świadczeń zgodnie z obowiązującymi standardami, mając na uwadze posiadane kompetencje i umiejętności zawodowe, i nie podejmuje zadań przekraczających jego możliwości.
 

Praktyk PSR/TSR nie wykorzystuje relacji terapeutycznej dla uzyskiwania jakichkolwiek korzyści osobistych lub innych, wykraczających poza zakres wykonywanej usługi.
 

Praktyk PSR/TSR rozwija swoje kompetencje zawodowe i dba o higienę psychiczną.
 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Praktyk PSR/TSR  nie wydaje (bezpośrednio ani pośrednio) ocen moralnych o osobach pozostających w procesie terapii/konsultacji.
 

Praktyk PSR/TSR we wszystkich działaniach pomocowych, naukowych i dydaktycznych oraz związanych z działalnością Stowarzyszenia, przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o ochronie danych osobowych.
 

Praktyk PSR/TSR określa, w porozumieniu z klientem, metody, czas i miejsce terapii/konsultacji oraz informuje o zasadach finansowania.
 

Praktyk PSR/TSR informuje osoby korzystające z  terapii/konsultacji, a za zgodą klienta także osoby trzecie, o celu i przebiegu terapii/konsultacji, stosowanych technikach terapeutycznych oraz o  możliwych skutkach terapii/konsultacji.
 

Praktyk PSR/TSR zapewnia stosowne, bezpieczne miejsce, warunki oraz wyposażenie odpowiednie do rodzaju prowadzonej terapii/konsultacji.
 

Praktyk PSR/TSR ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w trakcie procesu terapii/konsultacji.
 

Praktyk PSR/TSR może ujawnić informacje objęte tajemnicą zawodową, jeśli klient lub jego przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę lub gdy tak stanowią odrębne przepisy.
 

Praktyk PSR/TSR nie stosuje wobec klientów żadnych form przemocy i nie wykorzystuje przewagi wynikającej z pozycji i zależności.
 

 Praktyk PSR/TSR nie pozostaje w osobistych związkach (w tym intymnych), z klientami, a także z ich bliskimi i rodzinami.
 

 Praktyk PSR/TSR unika nadmiernej ingerencji w prywatność klienta i dba o jego psychiczne bezpieczeństwo.
 

 Praktyk PSR/TSR w procesie terapii nie narzuca klientowi swoich ocen moralnych, osobistych poglądów i postaw, uwzględnia jego system wartości i  prawo do podejmowania własnych decyzji.
 

Praktyk PSR/TSR świadomy swoich ograniczeń w zawodowej praktyce terapeutycznej konsultuje się w razie potrzeby z odpowiednimi specjalistami.
 

Praktyk PSR/TSR poddaje swoją pracę superwizji.
 

 Praktyk PSR/TSR nie oferuje swoich usług terapeutycznych klientowi innego terapeuty.
 

Praktyk PSR/TSR powstrzymuje się od uwag, ocen i komentarzy dotyczących terapii prowadzonej przez innego terapeutę, ale jednocześnie reaguje na zachowania innych terapeutów naruszające normy prawne, zawodowe i etyczne poprzez:
– poinformowanie Zarządu PSTTSR

– inne działania zgodne z obowiązującym prawem

 

USTALENIA KOŃCOWE

Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Praktyka PSR/TSR Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach sprawuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach samodzielnie bądź poprzez powołany do tego celu organ opiniodawczo-doradczy.
 

Przystępując do PSTTSR członek zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etyki Praktyka PSTTSR.